Incorporació de tecnologia LED a tot l’enllumenat públic

Incorporació de tecnologia LED a tot l’enllumenat públic

  • • La intervenció inclou la renovació de 6.295 llumeneres i la reforma  de les instal·lacions  • Es destina una inversió d’1,7 milions d’euros que s’amortizarà en 6  anys 

Aquesta setmana, l’Ajuntament de Gavà ha iniciat la substitució de 6.295 punts de  llum de la via pública per tecnologia LED. La intervenció permetrà un important estalvi  econòmic i energètic, de prop de 280.000 euros i 2,7 milions de kWh anuals.  Esdevindrà a més una important eina per contribuir a mitigar els efectes del canvi  climàtic, en reduir l’emissió de CO2 en 891 Tones l’any. 

En una visita als treballs, l’alcaldessa Gemma Badia, ha destacat que “aquesta és una  intervenció que ens permetrà una millor qualitat de la il·luminació, que podrà  regular-se en funció de l’horari, i el més important, un estalvi del 70% del consum  elèctric”.  

Badia ha afegit que “Gavà continua sent una ciutat capdavantera en sostenibilitat i  en economia circular. Això significa contribuir a intentar aturar el canvi climàtic,  reduir el consum energètic i les emissions de CO2. Com menys consumim més  ajudarem al planeta. I a Gavà continuarem impulsant totes les mesures que  estiguin al nostre abast per ser responsables amb el medi ambient, una ètica que no  és una demanda sinó una obligació”. En aquest sentit, ha anunciat que, més endavant,  s’abordarà la renovació de la il·luminació dels equipaments municipals, i la instal·lació  de plaques fotovoltaiques.  

Una inversió d’1,7 milions d’euros amortitzable en 6 anys 

La substitució de les llumeneres ha començat als polígons industrials i als barris de  Bruguers, Ca n’Espinós i la Sentiu per, posteriorment, avançar cap al nucli urbà i Gavà  Mar. També es procedirà a la reforma de les instal·lacions de l’enllumenat públic. Les 

llumeneres que es retirin es traslladaran a una planta de reciclatge i es transformaran en  altres tipus de components elèctrics.  

Els treballs suposaran una inversió d’1.675.817 euros. El 61% de la partida es destina a  la substitució de les llumeneres, amb un import total 1.032.753€, contractada a través  del sistema d’adquisició centralitzada de l’Associació Catalana de Municipis.  

Aquesta inversió quedarà amortitzada en un termini de 6 anys, ja que la implementació  de les millores comportarà un estalvi econòmic d’uns 280.000 euros l’any. En termes  energètics, el consum passarà de 3,9 milions de kWh a l’1,2 milions l’any, cosa que  significa una reducció de prop del 70%.  

Més eficiència i menys contaminació 

La incorporació de la tecnologia LED implicarà renovar la totalitat de la llumenera, tant  des del punt de vista lumínic com elèctric. A banda del notable estalvi energètic fruit de  l’eficiència de la nova tecnologia, les noves llumeneres disposen d’òptiques més  eficients que eviten la dispersió de la llum. També permeten la regulació del flux  lumínic a les hores centrals de la nit, augmentant l’estalvi energètic total.  

Resumim els avantatges de la tecnologia LED: 

✔ Vida útil més llarga (passa a les 100.000 hores). 

✔ Llum més uniforme i de més qualitat. 

✔ Millor reproducció dels colors IRC. 

✔ Millora de la seguretat i qualitat del espai públic. 

✔ Mitigació del canvi climàtic amb una disminució de les emissions gasos d’efecte  hivernacle. 

✔ Disminució de la contaminació lumínica i millora de la qualitat del medi  nocturn. 

✔ Disminució del consum energètic i el cost associat. 

✔ Disminució de la freqüència d’avaries i dels costos de manteniment associats  amb un estalvi de 20.613€/any 

La intervenció també contempla canvis totals o parcials dels quadres de maniobra i la  seva revisió i neteja, així com la implantació d’un sistema de supervisió i control de les  instal·lacions a nivell energètic i d’avaries. Es preveu, a més, la reparació de suports i  de línies i la verificació de les instal·lacions.

Calendari d’execució 

La substitució de les llumeneres per tecnologia LED es desenvoluparà en 4 etapes  dividides per sectors d’uns 1.400 punts de llum. Els treballs s’allargaran fins al proper  mes de maig. 

  • • FASE 1. De novembre a desembre de 2021 

Polígons industrials del Parc Empresarial Gavà i av. de Bertran i Güell. Barris de Bruguers, Ca n’Espinós i la Sentiu 

  • • FASE 2: De desembre de 2021 a febrer de 2022 

Entorn sud de la C-245 incloent barri de la Barceloneta. 

Entorn de la Rambla cap a Viladecans 

Barris de Gavà Mar i de Can Ribes. 

  • • FASE 3: De febrer a abril a 2022 

Barris del Centre, Àngela Roca- Can Serra Balet i Ausiàs March. C-245 i Rambla. 

  • • FASE 4: D’abril a maig de 2022 

Barris de Bòbiles, Diagonal, Les Colomeres, Santa Teresa, Can Tintorer,  Can Pere Bori, Can Tries, Les Ferreres. 

Un cop substituïdes el 60% de les llumeneres, s’iniciarà l’obra de remodelació i  adaptació de les instal·lacions elèctriques i mecàniques de l’enllumenat públic, per tal  de garantir la màxima seguretat. Aquests darrers treballs s’allargaran fins a finals de  2022.

Fuente: Ajuntament de Gavà