Acord unànime per al teletreball municipal a Viladecans

Acord unànime per al teletreball municipal

Sindicats i equip municipal pacten un model híbrid de treball, que combina jornades presencials amb, com a màxim, dos

dies de teletreball

El Ple municipal va aprovar per unanimitat un acord per al teletreball, aconseguit per la comissió negociadora formada per representants sindicals dels treballadors i treballadores municipals i l’equip de Govern. L’acord ha propiciat que Viladecans sigui un dels primers ajuntaments de Catalunya que ha regulat el teletreball municipal. Segons la nova normativa, després d'aquest periode excepcional de pandèmia, el personal municipal podrà optar per un model híbrid que combini la feina a l’oficina amb com a màxim dos dies a la setmana de teletreball.

La durada inicial d’aquesta prestació especial laboral serà d’un any, que es podrà prorrogar si l’avaluació és positiva. El teletreball serà voluntari i aplicable a tots els llocs municipals que siguin susceptibles de ser exercits en aquesta modalitat i només podrà ser autoritzat després d’haver formalitzat un pla individual per a cada treballador/a. L’Ajuntament garantirà les condicions laborals correctes. L’acord està alineat amb objectius de desenvolupament sostenible: en la millora de la sostenibilitat ambiental, contribuint a reduir la mobilitat i les emissions de CO2, i en la millora de l’eficiència de l’administració (ODS 11 i 16 de la declaració de Nacions Unides).

El Ple va donar el vistiplau a la feina que, des del març, ha realitzat la comissió creada per la redacció del document de regulació del teletreball, integrada per representants dels sindicats i de l’equip de govern. La comissió negociadora ha acordat un model híbrid que combina el treball presencial a l’oficina, amb el teletreball. El model aprovat permet assolir un doble objectiu: d’una banda, assolir major eficàcia en la prestació de serveis, a través d’una millor organització del treball, l’ús de noves tecnologies en tot l’entorn laboral, la gestió per objectius i l’avaluació del seu acompliment. D’una altra banda, aconseguir la millora de la satisfacció laboral dels empleats i empleades públics, permetent una conciliació més adient amb les seves vides personals, familiars i laborals, la qual cosa, sens dubte, contribuirà a una prestació més eficient i àgil dels serveis públics.

El teletreball és voluntari i aplicable a tots els llocs de treball municipals que siguin susceptibles de ser exercits en aquesta modalitat. La prestació de serveis en teletreball només podrà ser autoritzada després d’haver formalitzat un pla de treball individual que definirà les tasques a realitzar en teletreball, els objectius a assolir, els dies a la setmana que es teletreballarà, els mecanismes de coordinació, els mecanismes de seguiment de la tasca duta a terme i el seguiment de les mesures de protecció de dades i de prevenció de riscos.

Els treballadors/ores hauran de disposar a casa de connectivitat i d’un lloc de treball que compleixi mesures de prevenció de riscos. La durada inicial de l’autorització per teletreballar és d’un any, que es pot prorrogar si l’avaluació és positiva. Es podrà teletreballar com a màxim dues jornades a la setmana. L’acord regula també el conjunt de drets i deures del personal que estigui teletreballant, incidint en la necessària desconnexió digital, en la protecció de dades, en la prevenció de riscos i en la formació.

L’Ajuntament subministrarà els equips de treball que permetin desenvolupar el teletreball (ordinadors, pantalles, teclats, etc.) i es crearà una comissió d’avaluació que tindrà com a missió el seguiment i l'avaluació dels resultats, així com la realització de propostes de millora de la prestació de serveis en la modalitat de teletreball.

La tinenta d’alcalde d'Alcaldia, de Serveis Generals i d'Empreses i Innovació, Joana Sánchez, va declarar que està convençuda “que el teletreball inicia una nova forma de treballar dins la nostra organització, una forma de treballar basada en la confiança, l’autonomia i la col·laboració, que redundarà sens dubte en una millor prestació dels serveis a la nostra ciutadania, al nostre teixit empresarial i associatiu”.

Fuente: Ajuntament de Viladecans