Gavà formarà part de la nova Zona de Baixes  Emissions metropolitana

Gavà formarà part de la nova Zona de Baixes Emissions metropolitana

∙ La ZBE entrarà en funcionament l’1 de juliol, serà de dilluns a  divendres no festius de 7 a 20 hores, i s’aplicarà simultàniament  a diferents ciutats de l’entorn 

∙ Les restriccions per als vehicles més contaminants afectaran  gran part del

nucli urbà, però es contemplen diferents  exempcions per a determinats vehicles i autoritzacions de fins a  24 dies l’any  

El Ple municipal de Gavà ha donat llum verda a la implementació de la Zona  de Baixes Emissions a la ciutat, amb l’aprovació inicial de l’ordenança  reguladora. 

Gavà s’incorporarà així a la nova Zona de Baixes Emissions Metròpolis  Barcelona. Ho farà l’1 de juliol, de manera simultània a altres ciutats de  l’entorn, com ara Viladecans, Sant Boi i el Prat, i sota la coordinació de  l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Les restriccions i exempcions seran comunes. Els vehicles que no disposin  d’etiqueta ambiental no podran circular per la pràctica totalitat del nucli  urbà de Gavà entre les 7 i les 20 h de dilluns a divendres. Les sancions per  incompliment no es començaran a aplicar fins a l’1 de setembre a turismes i  motocicletes, i a partir de gener de 2025 a furgonetes, camions i autocars. 

Per què? 

La millora de la qualitat de l’aire i, per tant, vetllar per la salut de la ciutadania  és una línia fonamental de la política municipal. Un dels diferents instruments  per fer-ho és la implantació de la Zona de Baixes Emissions, que té un abast 

general i d’obligat compliment a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

La Llei 7/2021 de Canvi Climàtic i Transició Energètica obliga a desplegar  la ZBE als municipis de més de 50.000 habitants, o de més de 20.000 si es  troben en una Zona de Protecció Especial de l’ambient atmosfèric pel  contaminant NO2i per les PM10, com és el cas de Gavà. 

Aquesta normativa està en línia amb el compromís de Gavà d’avançar en la  reducció de les emissions i del soroll, potenciar una mobilitat més sostenible i  promoure uns espais urbans segurs i de qualitat. Un compromís recollit en  l’Agenda Urbana Gavà 2030, així com en els Pla d’acció per l’Energia  Sostenible i el Clima i el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Gavà. 

La ZBE de la metròpoli de Barcelona té l’objectiu de reduir en un 15% les  emissions de NO2, i un 6% les de CO2, cosa que ha de contribuir a millorar la  salut de tothom, sobretot dels col·lectius més vulnerables: les persones grans o  amb malalties cròniques, els infants i les dones embarassades. 

Delimitació de la ZBE  

La Zona de Baixes Emissions de Gavà tindrà 2 km2 de superfície, envoltant  la major part del nucli urbà. 

No en formaran part els barris de la Sentiu, Ca n’Espinós ni Bruguers, que  no tenen tanta contaminació ni disposen d’un servei de transport públic tan  constant. El barri de Gavà Mar també quedarà fora, atès que la major afluència  de vehicles es concentra els caps de setmana.  

Les zones industrials de Gavà quedaran excloses, així com la totalitat del  Parc Agrari.  

La ZBE estarà delimitada per l’avinguda de la Riera de Sant Llorenç, en el límit  municipal amb Viladecans –que la inclou en la seva ZBE-, la rambla de  Salvador Lluch, el carrer de Salamanca, l’av. de Joan Carles I, el c. de Manuel  Carrasco i Formiguera, la C-245, el carrer de l’Argila, el c. de Sant Lluís, el c.  de Clara Campoamor i el c. de Can Tries. 

Es permetrà la circulació dels vehicles sense cap tipus de restricció a l’av. Joan  Carles I entre la C-245 i el carrer d’Apel·les Mestres; al carrer de Manuel  Carrasco i Formiguera entre l’av. Joan Carles I i el carrer de l’Argila; a la  totalitat del carrer de l’Argila; al carrer de Sant Lluís entre el carrer de l’Argila i  l’av. Joan Carles I i, per últim, a l’av. de Joan Carles I, entre el carrer de Sant  Lluís i el carrer de l’Argila. El carrer de Clara Campoamor, el carrer de can Tries 

i l’av. de la Riera de Sant Llorenç estan inclosos en l’àrea de la ZBE de Gavà.

La ZBE estarà degudament senyalitzada en els seus accessos, i controlada  per 5 càmeres fixes. També es controlarà el compliment de les restriccions  amb dos vehicles amb Sistema de Captació Automàtica d’Infraccions de l’AMB  què circularan pels diferents municipis on s’implanta la Zona de Baixes  Emissions. 

A més, es col·locaran dos sensors ambientals i acústics, que juntament  amb una estació fixa ubicada al parc del Mil·lenni, permetran avaluar  l’evolució dels nivells de contaminació i de soroll. 

Aparcament fora de la ZBE 

Els vehicles afectats per les restriccions podran fer servir els aparcaments  ubicats a l’exterior de la ZBE. Aquests són els del carrer Girona, el nou  aparcament del Cementiri i les places de l’entorn, i el del Parc del Calamot. 

Es preveu ampliar el nombre de places d’estacionament disponibles, amb 183  noves places al del carrer Girona, junt amb l’habilitació d’un segon aparcament al nord del Cementiri amb 120. 

La creació d’aquestes bosses d’aparcament ha anat acompanyada de la  progressiva millora de la xarxa de transport públic que ha suposat la 

transformació de la C-245, i de la xarxa ciclable, junt amb la implantació de  l’AMBici. 

A Gavà hi haurà molts vehicles afectats? 

A la ciutat, i segons dades de la DGT, en 2021, hi havia 6.002 vehicles sense  distintiu ambiental, cosa que representa el 21% del parc mòbil. Els que  circulaven per la ciutat sense etiqueta, eren 2.001, és a dir, un 7%. 

Aquest darrer percentatge s’ha anat reduint en els últims anys. Segons dades  actualitzades a 2024, els vehicles que transiten per la ciutat sense  etiqueta han baixat fins al 4% (1.154). Un percentatge que amb les  exempcions que s’aplicaran a diferents vehicles, encara podria reduir-se  més. 

Exempcions i autoritzacions 

Els vehicles sense etiqueta ambiental podran acollir-se a permisos puntals o  permanents sempre que compleixen amb certs requisits. 

Exempcions 

∙ Vehicles dedicats al transport de persones amb malalties que els  condicionen l’ús del transport públic. 

∙ Vehicles destinats al transport de persones amb mobilitat reduïda,  tant particulars com de transport col·lectiu. 

∙ Serveis d’emergència i essencials que prestin serveis mèdics, serveis  funeraris, bombers, protecció civil o policia i cossos i forces de seguretat  de l’Estat. 

Autoritzacions 

∙ Accés esporàdic. Els vehicles de Catalunya i la resta de l’Estat als  quals no correspon el distintiu ambiental de la DGT, inclosos els vehicles  històrics i els clàssics. Les autoritzacions són diàries i se’n poden  demanar 24 l’any.  

∙ Vehicles dedicats al transport de persones que han de fer  tractaments mèdics de manera periòdica. L’autorització es manté  mentre duri el tractament. 

∙ Vehicles especials que presten un servei o activitat singular. Es  poden trobar a l’ordenança municipal corresponent (p. ex. vehicles  d’autoescola, portacontenidors, cisterna, blindats, camions gàbia,  dúmper, etc.). L’autorització té una durada anual.

∙ Vehicles que presten servei en una activitat singular amb  autorització municipal (p. ex. mudança o rodatge). L’autorització es  manté mentre duri l’activitat. 

∙ Vehicles que fan proves dinàmiques als tallers mecànics. L’autorització  es manté mentre el vehicle sigui al taller. 

∙ Vehicles de persones que acreditin uns ingressos econòmics  anuals inferiors a 2 vegades l’IPREM, incrementat segons el nombre  de membres de la unitat familiar. L’autorització té una vigència d’un any i  és renovable. 

∙ Vehicles dedicats a l’activitat professional, als titulars dels quals els  falten com a màxim 5 anys per arribar a la jubilació i que estiguin  cotitzant a la Seguretat Social o un règim alternatiu. L’autorització té una  durada d’un any i és renovable. 

∙ Vehicles que se substituiran per un de nou. Cal acreditar la compra  d’un vehicle que compleixi els requisits ambientals. Es poden obtenir  autoritzacions fins al lliurament del vehicle nou i durant un període  màxim de 18 mesos. 

∙ Vehicles amb matrícula estrangera que no compleixen els requisits  ambientals. Les autoritzacions són d’un dia i se’n poden demanar 24  l’any. 

∙ Vehicles amb matrícula estrangera que sí que compleixen els requisits  ambientals. Poden tenir una autorització de llarga durada. 

Per acollir-se a les exempcions o autoritzacions caldrà registrar-se  prèviament a la pàgina web zbe.amb.cat i indicar el motiu corresponent. L’AMB també posa a disposició de la ciutadania el telèfon 93 0333555 (de  dilluns a divendres de 8 a 20h) per atendre els dubtes que puguin sorgir.